İbrahim ŞAHİN
Başkan
ADAY MEMUR EĞİTİMİ
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL EĞİTİM MERKEZLERİ VE EĞİTİM
KURULUNUN KURULUŞ VE GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE
ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Kurulunun oluşumu

MADDE 23 – (1) Eğitim Kurulu, Bakanın başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Bakanlık Müsteşarı,
b) Personel Genel Müdürü,
c) Başkan,
ç) Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun kendi üyeleri arasından seçeceği bir üye,
d) Danıştay Başkanlık Kurulunun kendi üyeleri arasından seçeceği bir üye,
e) Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Başkanı,
f) Yükseköğretim Kurulunun Türkiye’deki hukuk fakültelerinin öğretim üyeleri arasından seçeceği bir üye,
g) Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun en az on beş yıl fiilen mesleği icra etmiş avukatlar arasından seçeceği bir üye.
(2) Seçimle gelen üyelerin görev süresi dört yıl olup süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir.

Eğitim Kurulunun görevleri

MADDE 24 – (1) Eğitim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Eğitim merkezinde yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin temel ilkeleri belirlemek.
b) Başkanlık tarafından uygulanmış olan yıllık eğitim planını onaylamak.
c) Başkanlık tarafından hazırlanan yıllık eğitim plan taslağını onaylamak.
ç) Başkanlık tarafından yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin olarak sunulan talep ve teklifleri değerlendirmek ve karara bağlamak.


Eğitim Kurulunun çalışma usul ve esasları


MADDE 25 – (1) Eğitim Kurulu, yılda en az bir defa toplanır. Kurul Başkanı gerekli gördüğü takdirde Kurulu toplantıya çağırabilir. Toplantı yeri, konusu ve saati çağrıda belirtilir.
(2) Bakanın bulunmadığı durumlarda Bakanlık Müsteşarı, Kurula başkanlık eder.
(3) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alır.
(4) Kurulun toplantı gündemi, Başkanlık tarafından belirlenir.
(5) Kurulun sekretarya hizmetleri Başkanlıkça yürütülür.
(6) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla Kurul üyelerine her toplantı için (1000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda huzur ücreti ve huzur hakkı ödenir.
(7) Kurul toplantılarına alanlarında uzman kişi veya kişiler davet edilebilir.

ZİYARETÇİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.