İbrahim ŞAHİN
Başkan
RESMİ KURUMLAR
Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatı İle Adliyelerde Staj/Beceri Eğitimi Yapmak İsteyen Öğrencilerin Sıkça Sorduğu Sorulara İlişkin Hazırlanan Duyuru Metni

DUYURU


            3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 95/1 sayılı genelgesi çerçevesinde, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında, ilgilinin talep etmesi ve merkez teşkilatı için makam tarafından, taşra teşkilatı için ilgili adalet komisyonu başkanlıklarınca uygun görülmesi halinde lise ve yükseköğretim öğrencilerine staj ve beceri eğitimi yaptırılmaktadır.
Adalet Bakanlığı merkez teşkilat ile Adliyelerde staj/beceri eğitimi yapmak isteyen öğrencilerin sıkça sorduğu sorular ve cevapları aşağıda açıklanmıştır.

  • Kimler staj başvurusunda bulunabilir?

Mesleki ve teknik eğitim alanında, diplomaya götüren orta öğretim kurumları ve mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim-öğretim kurumlarında eğitim görenler staj başvurusunda bulunabilir.

  • Staj başvurusu nereye yapılabilir?

Staj ve beceri eğitimini; Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında yapmak isteyenler Bakanlığın ilgili birimine, Adliyelerde (Mahkeme, Cumhuriyet Başsavcılığı, İcra Dairesi) yapmak isteyenlerin ise ilgili Adalet Komisyonu Başkanlıklarına başvurmaları gerekmektedir.

  • Staj başvurusu nasıl yapılır?

Staj başvurusu dilekçe ile yapılır. Dilekçede; başvuru sahibinin kimlik bilgileri, açık adresi, iletişim bilgileri, öğrenim durumu ve staj süresi bulunur. Başvuru sahibi dilekçe ekinde öğrenim belgesi ve kimlik fotokopisini ibraz eder.

  • Staj işlemleri hangi mevzuata göre yürütülmektedir?

Staj işlemleri;

  • 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu,
  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 23 üncü maddesi,
  • 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununun 4 üncü maddesi,
  • Bakanlığımızın 31.10.2011 tarih ve "Yükseköğretim Öğrencilerinin Staj Talepleri" konulu 95 /1 sayılı Genelgesi,

                 hükümlerine göre yürütülmektedir.

  • Staj / Beceri eğitiminde ücret uygulaması nasıldır?

Staj/Beceri eğitiminde ücret uygulaması; 3308 sayılı Kanunun 02.12.2016 tarih ve 6764 sayılı Kanunun 45 inci maddesiyle değişik "Ücret ve Sosyal Güvenlik" başlıklı 25 inci maddesindeki; "Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar, düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Ancak, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde on beşinden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan aşağı ücret ödenemez. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları gerekli tedbirleri alır. Staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu fıkra hükmü kapsamı dışındadır." şeklindeki düzenlemeye göre yapılır. 

EKLER:

1- EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NIN 95/1 SAYILI GENELGESİ
2- MEB STAJ KONTENJAN LİSTESİ
3- YÖK STAJ KONTENJAN LİSTESİ

 

PROJELERİMİZ
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KURUMSAL KİMLİK
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.