D U Y U R U


9 Temmuz 2018 tarih ve 30473 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmümde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi ile 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

10 Temmuz 2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Hâkim ve Savcı Eğitim Merkezi başlıklı 60 ıncı maddesinde; hakim ve savcıların, meslek öncesi ve meslek içi eğitim programları ile eğitim ve öğretim hizmetlerinden faydalanması uygun görülen diğer kişilere yönelik eğitim programlarının Eğitim Dairesi Başkanlığınca düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce adlî veya idari yargıda hâkim ve savcı adaylığına atananlardan meslek öncesi eğitimlerini tamamlayan adayların yazılı ve sözlü sınavlarının yapılması hariç: Hâkim ve Savcı Eğitim Merkezi organları oluşturuluncaya kadar Akademi tarafından yapılması gereken görev ve hizmetlerin, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütüleceği düzenlenmiştir.

Anılan düzenlemeler gereği; Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Hâkim ve Savcı Eğitim Merkezi ile ilgili tüm duyurular, Hâkim ve Savcı Eğitim Merkezi internet sitesi faaliyete geçinceye kadar www.edb.adalet.gov.tr adresinden yayımlanacaktır.

Duyurulur.

PROJELERİMİZ
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KURUMSAL KİMLİK
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.